Årsmøte/Medlemsmøte 4. mars 2010

februar 26, 2010

For medlemmer

Referat fra Årsmøte/Medlemsmøte torsdag 4. mars 2010 i Sunndal Kulturhus.

ÅRSMØTEREFERAT

GRØDALEN HYTTEEIERFORENING

TORSDAG, 04.03.2010

Frammøtte: 52 personer – flere hytteeiere pr. medlemskap.

Leder ønske velkommen

Innkalling: Annonsert i Aura Avis og Driva + brev/e-post til alle utenbygdsboende.

Innkallingen godkjent.

Møteleder: Kjell Jostein Sandvik

Sekretær: Anne Gulla Hagen

Protokollsign.: Peder Magne Solheim og Øystein Rolandsen

Årsmeldingen vart lest av møteleder (lagt inn som eget vedlegg)

Enstemmig godkjent.

Årsregnskap vart gjennomgått og enstemmig godkjent

Årsresultat: overskudd Kr. 15.634,58 (lagt inn som eget vedlegg)

Årsregnskap «Bomveikomiteen» vart gjennomgått av Gjertrud Brun, som også redegjorde for aktiviteten i 2009. Regnskapet var enstemmig vedtatt.

Årsresultat: overskudd Kr. 12.250,02 (lagt inn som eget vedlegg)

Årsmelding fra «Bomveikomiteen» vart etterlyst. Grunneierrepreentant, leder – ingen møter. Årsmelding skal legges fram til Sunndal kommune.

Innkomne forslag: Ingen innkomne

Styret ingen

Kontingenten – Kr. 250,00 står videre. Ingen forslag om endring.

Valg: Valgkomiteens innstilling vart lagt fram av møteleder.

Endring:

Revisor: Mary Malvik, 1 år

Ola Erik Holten 2 år

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

(Lagt inn som eget vedlegg)

Reguleringsplan v/ Gunnar O. Furu og Berit Skjevling.

Befaring den 29.10.2009.

Ei arbeidsgruppe bestående av 2 represent. fra foreninga

3 – 5 represent. fra grunneiere + kommunen skal velges.

Planforslaget hadde høringsfrist 14.12.2009.

Hytteeierforeningens innspill til høringsplan ligger som eget vedlegg.

Fylket har forlangt ras-undersøkelse i løpet av 2010 (juni-juli)

Arkeologiske undersøkelser skal gjennomføres.

Det er kommet inn 23 merknader.

M&R: Villreintrekk ( 2 trekk )

Arkeologiske registreringer

NVE – Rasvurdering

Gjennomgang av hytteeierlagets merknader, høyde terasse ønskes til

100 cm.

Råd foreslått: Hytteeiere/grunneiere

100 m2 er kommunestyrets vedtak

80 m2 er grunneiernes innstilling (Øvre Grødalen grunneierlag)

Mulig at reg.planarbeidet avsluttes innen sommerferien – og vedtgas.

Behov for å rydde skog opp Vangslia, ved Fiskbuvatnet og Koksvikvatnet.

Strøm:

Stortæla ønsker strøm – det jobbes med en løsning.

Hafsåshjellen ønsker strøm – skal vurdere prosjektet