Årsmøtereferat for året 2009

februar 26, 2010

For medlemmer

Følgende årsmøtereferat for 2009 vart lagt fram, og godkjent på årsmøte 04.03.2010.

Årsmelding 2009

for

Grødalen Hytteeierlag

Laget har 186 medlemmer.

Styret har bestått av følgende: Kjell Jostein Sandvik leder

Peder Hagen nestleder

Aud Lundli sekretær

Atle Kåre Adolfsen kasserer

Ove Storholm styremedlem

Styrets aktivitet

I likhet med 2008 har også 2009 vært et svært aktivt år. Strømprosjektet har tatt en god del tid, men mesteparten av arbeidet har vært retta mot planarbeidet.

Vi har hatt 3 møter med administrasjonen i Sunndal kommune og grunneiere vedrørende planarbeidet. I tillegg har vi deltatt på 3 befaringer i Grødalen. 2 av disse knyttet til planarbeidet og en som oppfølging av en klagesak i strømprosjektet.

Det er i tillegg til mye bruk av epost og telefoner avholdt 3 styremøter i perioden.

Brøyting

Så langt ser det ut til at vi har fått ei god ordning. Brøytingen er super og prisene er akseptable. Vi ønsker å beholde dette gode tilbudet. Derfor oppfordrer vi alle til å gjøre opp for seg. Fra og med 2010 blir kontrollen intensivert.

Strømprosjektet

Vel 120 abonnenter har sagt ja til strøm og lagt kabel fram til hytteveggen. 23. september 2009 ble de siste abonnentene koplet til. Nærmere 50 hytter har tatt i bruk strømmen.

Vi må si oss godt fornøyd med samarbeidet til grunneiere og Sunndal Energi. Mannskapet til Bredesen skal også ha ros for den jobben de har gjort. Bortsett fra et par tre plasser hvor de fikk problemer med nesten bunnløs våt myr, er vi svært godt fornøyd med prepareringen. En liten aksjon til sommeren med en lettere maskin eller manuell preparering, vil slette alle spor.

Planarbeidet

Utkast til ny reguleringsplan for Grødalen ble sendt ut på høring i november med frist på merknader den 14.desember. Hytteeierlaget sendte inn merknad på en del punkt.

Vi har fått gjennomslag for mange av våre synspunkt så langt i prosessen.

  • Mange nye veitraseer som vil lette atkomsten til mange av hyttene ble tegnet inn. Vårt krav var i utgangspunktet at alle som ønsket vei skal ha mulighet for å anlegge vei fram til hytta eller i umiddelbar nærhet til hytta. Dessverre ble noen av forslagene ikke tatt inn i plana.
  • Det blir nå mulighet for å legge inn vatn på hyttene. Dette under forutsetning at det anlegges et godkjent gråvannsutslipp. Det blir ikke anledning til å legge inn vannklosett med tilhørende septiktank.
  • Et sentralt punkt i denne plana har vært muligheten for å bygge hytter på 100m2. Grunneierforeningen og hytteeierne har delt syn i denne saken. Vi har fremmet vår sak med nødvendige argumenter så får vi håpe at politikere og forvaltning er positive. Det kan nevnes at ca. 1/3 av hyttene i Grødalen er selveierhytter. Grunneierne kan derfor uansett vedtak om 100m2 si nei til 2 av 3 hytter.

Løypekjøring

Denne jobben er ikke ferdig. Men det kan opplyses om at vi har hatt et møte med representanter for idrettslaget på Gjøra og Jostein Tredal fra kommunen. Holdningen er at vi skal fortsette å jobbe for ei løsning. Så langt ser det ut til at vi skal kunne greie å få til et opplegg.

TV, radio og internett

Nærmere 50 hytter ligger i et skyggeområde for å ta inn satellittsendinger. De fleste av disse har nå et alternativ via Paneda. Dessverre er det noen få hytter som ligger innunder Hælfjellet som har problemer med å nå senderen til Paneda. Vi har jobbet for å finne ei løsning på dette. Alternativet er at Paneda setter opp en skyggesender til ca. 100 000,-.

I området er det 10 – 15 hytter som er berørt. 4 av disse er medlemmer i laget.

Hvordan en slik sender skal finansieres er ikke avklart.

Internett er etablert og Sucom er aktuell leverandør via en link oppe på Hafsåsen.

Her kan det nevnes at det kan være et alternativ å bruke nett-TV via bruk av PC for de som er i satellittskygge.

Hjemmeside

Laget har nå fått etablert en egen hjemmeside på internett. Nærmere orientering blir gitt på årsmøtet.

Styret

1. mars 2010