Lover for Grødalen Hytteeierlag

november 2, 2010

For medlemmer

Det første styrets oppgave var å lage vedtekter som vart lagt fram, og vedtatt, på lagets første årsmøte i 1971.

LOVER FOR GRØDALEN HYTTEEIERLAG

§ 1. FORMÅL

Hytteeierlaget har til formål:

1. Å vareta hytteeiernes interesser i Grødalen.

2. Gjennom samarbeid med grunneierne utvirke til at naturherligheter i området blir bevart og at jakt og fiske blir utviklet.

3. I samarbeid med grunneierne og kommunen arbeide for å forbedre utfartsmulighetene sommer som vinter i Grødalen. 

§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas alle som har eller bygger hytte i Grødalen.

§ 3  KONTIGENT

1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

2. Årskontingenten betales forskuddsvis innen utgangen av januar måned.

§ 4 STYRET

1. Styret og formann velges av årsmøtet.

2. Styret skal bestå av:

Formann, viseformann, sekretær, kasserer, ett styremedlem, som velges for 2 år.  Efter 1 år går 2 ut av styret ved loddtrekking. 

Årsmøtet velger også 2 revisorer og 2 varamenen til styret + 2 medlemmer til valgkomiteen.

Medlemmene i styret skal være best mulig fordelt over området.

3. Styret leder laget og kaller inn til medlems- og årsmøte.  Et medlemsmøte bør holdes i Grødalen i sommerhalvåret.

4.Medlemsmøte må kunngjøres med minst 1 ukes varsel.

5. Årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned.  Det skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest 1 uke før årsmøtet.

6. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap, valg og innkomne forslag.

7. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

8. Formann og kasserer har sammen anvisningsrett og kasserer skal på årsmøte fremlegge revidert regnskap.