Referat fra styremøte 11.mai 2010

mai 5, 2010

For medlemmer

Følgende saker vart drøftet på styremøte den 11.5.2010:

Sak 1: REGULERINGSPLAN  – STATUS

Leder har vært i kontakt med Sunndal kommune.  Status pr. dato er en fortsatt utsettelse.  Bakgrunnen for utsettelsen er følgende:

Geolog mener det er av stor begydning med en grundig undersøkelse av rasfaren i Grødalen.                 

Arkeologiske funn tilsier at det er nødvendig med en kartlegging.

Begge disse undersøkelsene vil bli gjort i løpet av sommeren, og kommunen håper på at reguleringsplana kan bli ferdig til ny politisk behandling i løpet av høsten.

Sak 2: TV- FORHOLD VED DALABRUA

Leder har på nytt vært i kontakt med Paneda for en uttalelse.  Alle hytteeierne som ligger i “skyggenettet” vil få brev fra oss om hvordan TV-forhold i aktuelt område kan løses.

Sak 3: HJEMMESIDE – ORIENTERING

Kort orientering om hjemmesiden. Nytt medlem er tatt inn.  Pr. dato består redaksjonen av:

Per Helge Malvik – per.helge@suns.no

Peder Magne Solheim – peder.magne.solheim@gemail.com

Gunnar I. Furu – gunnar@sucom.no

Aud Lundli – aud.lundli@sunndals.net

Sak 4: LØYPEKJØRING

Interesse for å få igang arbeidet med løypekjøring med tråkkemaskin fra Dalabrua til Stortæla er stor.  Det kreves imidlertid at flere instanser “drar sammen”.

Styret vil arbeide for å få satt ned en prosjektgruppe bestående av idrettslagene Driva og Grøa,  Gjærra Gjøra, grunneiere og kommunen som skal ha som mål å kartlegge mulighetene for løypekjøring.

 Sak 5: SKOGRYDDING I LØYPETRASÈ I VANGLIA.

Det har tidligere vært ryddet skog i løypetrasèen opp Vanglia.  Nå er det igjen behov for en skogrydde-aksjon.  Styret vil kontakte de to grunneierne i aktuelt område for tillatelse for å rydde skog.  Går alt som vi håper vil vi innvitere til dugnad i løpet av sommeren. 

Saj 6:  ØKONOMI – MEDLEMSTALL : STATUS

Økonomien i laget er tilfredsstillende.  Vi har i løpet av året fått noen få ut- og innmeldinger i forbindelse med eierskifte av hytter.    Enighet i styret om at medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift på to år automatisk blir strøket av medlemslisten.

Sak 7: VIDEREFØRING AV STRØM TIL HAFSÅSHJELLEN, STORTÆLA.  KOSTAND/FRAMDRIFT

Vi har fått opplyst fra Sunndal Energi at disse prosjektene “er lagt på is” for 2010.  Store snømengder og ras sist vinter har medført mye kostnads- og arbeidskrevende opprydding.

Sak 8: EVENTUELT

Det er mange år siden det har vært vegdugnad på strekningen Steinbrua – Stortæla.  I år er en dugnad planlagt.  Vi vil komme tilbake med kunnkjøring på hjemmesiden senere.

Det er flere som ønsker seg en eller to gapahuker i Grødalen da fortrinnsvis langs den tiltenkte løypetrasees fra Dalabrua/Stortæla.  Vi skal arbeide videre med saken.

Nytt styremøte blir berammet i løpet av september måned.