Referat fra styremøte 19.10.1010

oktober 24, 2010

For medlemmer

Her kommer referat fra styremøte i hytteeierlaget den 19.10.2010

Referat fra styremøte tirsdag, den 19.10.2010, kl. 18.00 på Tredal Turistsenter.

Til stede var: Peder Hagen, Atle Kåre Adolfsen, Svein Iversen, Malvin Gjeldvik, Ove Storholm og Aud Lundli

Sakslisten besto av følgende punkter:

  1. Referat fra siste styremøte
  2. Status reguleringsplan
  3. Videreføring av strøm Hafsåsen, Stortæla – Henvendelse fra hytteeiere på Stortæla.
  4. Økonomi/medlemstall
  5. Hjemmeside – status
  6. Plakatering/skilting rundt «bombua»
  7. Aksjer i Sunndalsporten, hva gjør vi
  8. Rydding av skog i Grødalen
  9. Eventuelt

Sak 1. Referat fra forrige styremøte vart opplest med følgende kommentarer:

TV-forhold ved Dalabrua: Peder H. har vært i kontakt med TV-selskapet Paneda, SuCom og Sunndal Energi. Disse tre partene har lovet oss, i fellesskap med aktuelle hytteeiere, for om mulig å finne en løsning for å få gode TV-forhold ved Dalabrua.

Løypekjøring: Peder H. har vært i kontakt med Jostein Trædal ved kulturetaten i Sunndal kommune.  Har fått opplyst fra J.Tredal at Sunndal Kommune vil sette sammen ei arbeidsgruppe så snart som mulig, og vil i neste års budsjett søke å få satt av penger til formålet.

Sak 2. Status reguleringsplan:

Framdrifta går sakte og hytteeierlaget er utålmodig, men kan lite gjøre. Det det nå står i er svar fra arkeolog og geolog. Vi har fått opplyst at arkeologen nå er ferdig med sin utredning, men Sunndal kommune har enda ikke fått den tilsendt.   Geologen sitt arbeide har vi ikke noen oversikt over.

Styret ble enig om at Peder H skal ta kontakt med de ansvarlige i Sunndal Kommune for om mulig å få fortgang i arbeidet.

Utebelysning:

Vi viser til forslag til reguleringsplan, som ber alle hytteiere begrense utebelysningen til det minimale.

Vi har også fått signaler fra hytteeiere som mener det er blitt en overdreven bruk av utebelysning.

Styret støtter dette, og henstiller til samtlige hytteiere om å minimalisere bruken av utelys, ha belysning som er mest mulig skjermet, og slå av utlampene når hytta står ubebodd.

Sak 3. Videreføring av strøm Hafsåsen og Stortæla.

Styret har mottatt brev undertegnet av sju hytteeiere som har hytter på Stortæla. Brevet vart opplest og diskutert i forhold til historikk i strømprosjektet.

Brevet vil bli besvart.

Sunndal Energi arbeider med et tilbud på framføring av strøm til begge disse aktuelle områdene.

Sak 4. Økonomi og medlemstall

Atle Kåre A. opplyser at årets resultat muligens vil komme ut med negativt tall. Dette skyldes i hovedsak at serveringen på årsmøtet dette året vart mye dyrere enn forventet. Det kommer vi til å ta høyde for før kommende årsmøte.

Likevel er økonomien i laget bra.

Aud L. opplyser at medlemstallet er stigende. Pr . dato har vi passert 190 medlemmer, noe som, i flg. «veteran i styret» Atle Kåre, aldri har vært høyere. Dette skal vi være godt fornøyd med.

Sak 5. Hjemmeside – status.

Aud L. har med PC og fikk vist hjemmesiden via prosjektor. Gjennomgang med de forskjellige sidene. Hvordan skaffe passord og få tilgang til medlemssiden.

Informerer om et godt samarbeide med Christian de Courcy, som har laget siden for oss, og kan vise til antall treff på siden vår som vi anser som bra. Merker oss at vi også har endel treff fra flere land både i og utenom Europa. Gledelig, på tross av at vi har markedsført oss i kanskje litt for liten grad.

Det vi venter på nå er Webkamera på Hafsåshjellen. Det er satt av plass på hjemmesiden, øverst i høyre hjørne, for kamera.

Webkameraet er et samarbeidsprosjekt med Sunndal Energi og SuCom. Vi vet at kameraet er kommet, og at det skal utprøves i nærområdet før det permanent blir plassert på Hafsåshjellen. Når det skjer vet vi enda ikke, men vi skal følge saken opp.

Ellers er vi svært fornøyde med at vi nå har fått samlet så mange som 70 e-postadressen. Vi ønsker oss flere, for dette gjør den enklere å holde kontakt med medlemmene våre.

Sak 6. Plakatering/skilting rundt «bombua».

Vi ønsker oss en «hyggeligere» mottakelse når vi kommer til Grødalen. Ett skritt i den retning er å få satt opp en informasjonstavle ved «bombua».

Peder H. vil høre med Sunndal kommune om dette kan la seg gjøre.

Sak 7 Aksjer i Sunndalsporten, hva gjør vi?

Sunndalsporten er en realitet. Det er lagt ned et betydelig arbeide i lokalsamfunnet på Gjøra for å få satt planene ut i livet. De har slitt med finansieringen og er nå kommet i mål med fullfinansiering av bygget. Dette er nå igang. Fortsatt gjenstår det økonomisk dekning for å få finansiert uteområdet, samt å få legge ned tanker, og få satt i drifte bensin og dieselpåfylling, men dette er nå også nesten i boks.

Vi i styret mener det står stor respekt av det arbeidet som er lagt ned for å få realisert Sunndalsporten.

Det er få hytteeiere som har tegnet aksje i Sunndalsporten.

Styret mener at butikken, og muligheter for å kunne fylle både bensin/diesel vil være av stor betydning for alle hytteeiere i Grødalen.

Når vi også får informasjon hvor langt butikken på Gjøra er villig til å strekke seg både i forhold til åpningstider, og tilbud om varebringing til hytteeierne i Grødalen, mener vi det er riktig at oss å bidra med å tegne aksjer.

På grunn av problemer med finansiering har nå fristen for aksjetegning blitt utsatt flere ganger. Absolutt siste frist er satt til 31.12.2010.

Styret er enige om at Grødalen Hytteeierlag tegner to aksjer i Sunndalsporten AS, og vil legge vedtaket fram som årsmøtesak.

Sak 8 Rydding av skog i Grødalen.

Grødalen gror igjen! Er dette et problem for oss hytteeiere?

Peder H. sendte etter siste styremøte en henvendelse til aktuelle grunneiere for, på dugnad, få ryddet skog i skiløypene. Dette var først og fremst tenkt på løypa opp Vanglia, og fra Dalabrua mot Vangshaugen.

I samarbeid med grunneierne i Vanglia ble ny og snillere trase stukket ut.

På tross av at det var litt sent på året, annonserte vi dugnad med å sette opp tils. 4 plakater i Grødalen og 1 på Gjøra. Samt informasjon både i lokalavisa og på hjemmesiden vår.

Dato vart satt til lørdag 19.10.2010. Det møtte tilsammen 7 deltakere.

En stor dugnadinnsats vart lagt ned, og vi håper alle blir fornøyde med den nye løypa.

Hytteeierlaget har ennå ikke fått svar på vår forespørsel vedr litt rydding av traseen fra Dalabrua til Vangshaugen

Det er imidlertid ikke bare i skiløypene skogen er en utfordring. Mange hytteeiere har av «sine grunneiere» fått lov å hogge ved rundt hyttene sine, noe som også er et bidrag til å holde kulturlandskapet åpent. Praksisen er imidlertid ulik fra hyttefelt til hyttefelt.

Styret vil komme med en henstilling til grunneierlaget om at vi i samarbeide kan holde skogen nede.

Sak 9 Eventuelt

Ingen spesielle saker vart tatt opp under dette punktet.

Møtet slutt ca kl. 21.00.

Aud Lundli

sekretær