Referat fra styremøte 24.01.2012

november 2, 2012

For medlemmer

Styremøte den 24.01.2012 på Trædal Hotell- og Turistsenter


Referat fra styremøte
24. februar 2012  på Trædal Hotell og Turistsenter.

Til stede på møtet var: Peder Hagen,
Merete Hoås Sveen, Aud Lundli, Svein Iversen og Peder Magne Solheim.
Malvin Gjeldvik meldte frafall.

Saksliste for møte var følgende:

  1. Økonomi/medlemstall
  2. Løypekjøring i Grødalen – status – framdrift
  3. Framføring av strøm til Stortæla og Hafsåsen – status – framdrift
  4. TV-forhold ved Dalabrua – Oppsummering
  5. Parkering og bru ved Tøftvangen – innkommet forslag
  6. Forberedelse til årsmøte
  7. Eventuelt

Sak 1 – Økonomi/medlemsantall

Økonomien i laget er tilfredstillende med ca kr. 130.000 «på bok», og med et stabilt medlemstall på 
oppunder 190, sier vi oss bra fornøyde.  
Vi vet at ikke alle hytteeiere i Grødalen er medlemmer i laget, og vervekampanje for å verve flere
vart drøftet.

Sak 2 – Løypekjøring i Grødalen. Status –  Framdrift

Håper å komme i en mer konstruktiv dialog med Sunndal kommune, kulturetaten, og Gjøra Bygdeutvikling.

Styret er enige om å videreføre eksisterende ordning. og garantere for et tilskudd til Pål Svisdal
ut over det Sunndal Kommune betaler, maks kr. 10.000,00.

Sak 3 – Framføring av strøm til Stortæla og Hafsåsen – Status – Framdrift

Hafsåshjellen står for tur med framføring av strøm i ifg. Sunndal Energi. Det kan deretter bli
aktuelt å se på framføring til Stortæla.

Dialogen og henvendelser må gå mellom Sunndal Energi og hytteeierne i aktuelle områder. 
Laget kan ikke bidra økonomisk med dette.

Sak 4 – TV-forhold ved Dalabrua(Bruhauan). Oppsummering

Det har vært flere telefonmøter mellom Paneda og leder for hytteeierlaget.  Paneda har vært i
området på befaring og det blir nå opp til aktuelle hytteeiere og Paneda for  å finne en løsning på TV-forholdene ved Dalabrua.

Hytteeierlaget kan ikke bidra mere og anser seg nå ferdig med denne saken.

Sak 5 – Parkering og bru ved Tøftvangen – innkommet forslag

Vi har fått en henvendelse fra et medlem som har hytte i området Tøftvangen øst.  Vi er blitt bedt
om å se på muligheter for utbedring/flytting av parkeringsplass ved Tøftvangbrua, samt utbedring av selve brua.

Leder har vært i kontakt med Sunndal kommune om ansvarsforholdet til parkeringsplass og bru.  Når det gjelder eksisterende parkeringsplass ved elva, er det kommunens ansvar å vedlikeholde den.   I flg. ny reguleringsplan er det inntegnet ny parkeringsplass med større avstand fra elva.  Vi finner det naturlig at det er Sunndal kommune som skal opparbeide denne plassen, siden Tøftvangveien er regulert som kommunal vei. 

Brua over elva er privat.  Vi vil forsøke å finne ut hvem som eier brua og hvem som eventuelt har ansvar for vedlikehold av denne.

Sak 6 – Forberedelse til årsmøte

Mange av våre utenbygdsboende medlemmer har ytret ønske om at årsmøtet skal holdes i forbindelse
med helg.  Vi har derfor i år valgt å avholde årsmøte søndag, den 11. mars kl. 18.00.

Sted blir  – som tidligere – Sunndal Kulturhus, Støgu.

Annonse blir satt inn i lokal avis Aura Avis og på hjemmesida vår.  Vi sender også informasjon til
medlemmer via e-post, og brev til utenbygdsboende uten e-postadresse.

Sak 7 – Eventuelt.

Inger saker til drøfting.

Møtet slutt ca kl. 21.30

Aud Lundli 
sekretær