Siste nytt vedr. Reguleringsplana for Grødalen

november 19, 2010

For medlemmer

På styremøte den 19.10.10 vart det enighet om at styret skulle sende en forespørsel til Sunndal kommune og be om en redegjørelse om framdrifta i reguleringsplana.

Brev sendt via e-post den 30.10.2010 til Sunndal Kommune 

v/plansjef Gunnar Olav Furu og Rådmann Per Ove Dahl 

Vedr reguleringsplan i Grødalen

Grødalen Hytteeierlag hadde styremøte 19.oktober i år og det ble etterlyst ferdigbehandling av reguleringsplan for Grødalen.

Medlemmene i hytteeierlaget ble orientert av plansjefen om framdrifta under lagets årsmøte i begynnelsen av mars i år og status da var at det gjenstod arkeologiske registreringer og rasrapport fra fylkesgeologen.

Vi ble i brev datert 17.august i år oppdatert om ny status og da var statusen den samme.

I forkant av vårt styremøte tok vi kontakt med planetaten og det ble opplyst at arkeologen “nesten” var ferdig men de manglet fortsatt rasrapport fra fylkesgeologen.

Frustrasjonen blant lagets medlemmer over hvor lang tid planarbeidet tar begynner nå å bli stor.  De som skal bygge nytt eller bygge på eksisterende hytte ønsker selvfølgelig å forholde seg til ny reguleringsplan. Vi er blitt “lovet” politisk behandling av reguleringsplana flere ganger i løpet av det siste året.

Vi forstår det slik at det arbeidet som gjenstår med reguleringsplana skal utføres av folk som ikke har sitt virke i Sunndal Kommune.

Grødalen Hytteeierlag ber derfor rådmannen og administrasjonen gjøre det de kan for å få fortgang på det resterende arbeidet som gjenstår.

Grødalen Hytteeierlag ble i brev fra Sunndal Kommune datert 17.august i år gjort kjent med at kostnader i forbindelse med arkeologiske registreringer vil bli belastet nye hyttetomter/festere. Styret i hytteeierlaget finner dette unaturlig og mener disse kostnadene i første omgang må belastes grunneierne etter hvor mange nye tomter hver enkelt får etter den nye reguleringsplana.

Undertegnede stiller gjerne for et raskt møte hvis ønskelig.

Med vennlig hilsen

Grødalen Hytteeierlag

Peder hagen

Mob 90893287