Styremøte onsdag 13.2.2014

februar 19, 2014

For medlemmer

Referat fra styremøte onsdag, 13.2.2014

Styremøte i Grødalen Hytteeierlag onsdag, 13.2.2014.

Sted: Sunndal Kulturhus

Tilstede: Peder Hagen, Tore Engen, Merete Hoås og Aud Lundli

Saksliste:

Status gapahuker

Status skiløypekjøring

Status økonomi

Hjemmeside/serverproblem

Finansiering av vei Steinbrua/Stortæla

Forberedelser til årsmøte.

Eventuelt

Sak 1 Status Gapahuker:

Det gikk ikke helt som planlagt med oppsetting av 2 gapahuker høsten 2013. Grunnen er at firmaet vi hadde en avtale med likevel ikke kunne levere de 2 bestilte gapahukene . Vi måtte gå nye runder for å finne andre alternativer. Tradisjonsbygg AS på Sunndalsøra er blitt kontaktet. Vi venter på pristilbud og satser på å få gapahukene på plass i løpet av høsten 2014.

Sak 2 Status skiløyper:

Vi jobber fortsatt, i samarbeide med Sunndal kommune og grunneierne om å få til en løypetrasè fra Dalabrua til Stortæla. Sist høst var representanter fra hytteeierlaget, Sunndal kommune og grunneierne samlet til befaring i aktuell trasè. Befaringen resulterte i at en grunneier satte seg imot at løypetraseen skulle gå over hans eiendom. Konsekvensen av dette er at skiløype fra Dalabrua til Vangshaugen ikke lar seg gjennomføre på nåværende tidspunkt.

Styret har oversendt saken til Sunndal kommune i håp om å finne en løsning.

Sak 3 Status økonomi

Økonomien i laget er god, noe vi skal presentere nærmere på årsmøtet. Etter søknad har vi fått en gave fra Sunndal Sparebank på kr. 30.000,-, fra Sparebank 1 på kr. 2000,- som er kommet inn på regnskapet for 2013. I tillegg har vi fått en skriftlig informasjon fra Sunndal Energi om en gave på kr. 5000,- som vil kommen med på regnskapet for 2014. Disse gavene, tilsammen 37.000,- er øremerket oppsetting av gapahuker.


Sak 4 Status Hjemmeside/server.

Helt siden hjemmesiden vår «såg dagens lys» har den ligget på en server som er disponert av Sucom. For en tid tilbake fikk vi melding fra Sucom om at denne serveren skal legges ned og, at vi må finne oss en ny serverplass. Hittil har vi ikke betalt noe for serverplass, men nå må vi nok regne med å måtte betale en månedsleie.

Vi er i dialog med Sucom og Sutech om å finne riktig løsning/kostnad, og regner med at dette skal være i orden i god tid før årsmøtet slik at vi får sendt ut nødvendig informasjon til medlemmene våre.


Sak 5. Status finansiering av vei Steinbrua-Stortæla

Tore Engen redegjorde for arbeidet med å danne et veilag og lage vedtekter for veien fra Steinbrua til Stortæla.

Status for veien pr dato er at det sist sommer vart gjort en omfattende oppgradering av veistrekningen. Det vart grøftet langs veien og kjørt på god veigrus der det var størst behov. Dette har selvfølgelig gjort et godt innhugg i bankkontoen for bomveien.

Det vil bli orientert mere om dette på årsmøtet.

Viser ellers til kommunestyresak, saksnr. 265/74 der bomavgift for nevnte strekning første gang vart behandlet.


Sak 6 Forberedelse til årsmøte.

Dato for årsmøtet er satt til torsdag, 13.mars 2014 kl. 19.00 med påfølgende medlemsmøte. Dette er noe senere enn ønsket, men vi må finne en løsning på serverproblemene slik at vi får sendt ut informasjon til medlemmene våre.


Sak 7 Eventuelt.

Ingen saker vart tatt opp under dette punktet.

Møtet slutt kl. 19.40.

Aud Lundli

referent